header-img

Ochrana osobních údajů

Informace o Rosmarina Gastro a historické zpracování

1.1.Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Rosmarina Gastro s.r.o., IČO: 069 04 548, se sídlem Letenská 17 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 291061, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „RG“).

1.2.Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů webové stránky www.rosmarina.eu, kteří vytváří rezervaci internetového rezervačního portálu www.rosmarina.eu nebo v dalších případech, kdy uživatel přímo využívá služeb RG a zároveň poskytuje RG své osobní údaje (např. odběr newsletteru, e-mailová rezervace) (dále jen „zákazník RG“). V těchto případech RG vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.Rezervaci mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

1.4.Tato pravidla se v omezené míře uplatní také pro zákazníky restaurace, kteří vytváří rezervaci přímo v restauraci, mimo jiné prostřednictvím webových stránek restaurace používajících rezervační nástroj RG, a jejichž osobní údaje RG zpracovává v roli zpracovatele – poskytovatele služeb pro restauraci. Správcem osobních údajů je v těchto případech restaurace, která určuje účel a způsob nakládání s osobními údaji svých zákazníků.

1.5.Pro informace o tom, jak restaurace zpracovává osobní údaje svých hostů v roli správce osobních údajů, kontaktujte danou restauraci.

1.6.Pověřencem pro ochranu osobních údajů v RG je: info@rosmarina.eu, +420 733 762 237

1.7.Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

1.8.Stávající zákazník RG tímto výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že zpracování osobních údajů probíhalo ze strany RG před datem účinnosti těchto pravidel ve srovnatelném rozsahu, pro obdobné účely a na základě obdobných právních titulů, jako jsou uvedeny v těchto pravidlech.

2.Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

2.1.Registrace a správa zákaznického účtu RG

2.2.RG zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při vytvoření rezervace, zaslání e-mailu, odběru newsletteru nebo odběru novinek na RG profilech sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Instagram apod.). Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému zákaznickému profilu.

2.3.Zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě Vaší rezervace. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého zákaznického vztahu, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu rezervace, pro lepší zacílení nabídek nebo jiných výhod zákazníkům.

2.4.Nákup zboží v obchodě RG

2.5.RG zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete pro účely poptávky a realizace rezervace. Pro tyto účely zpracováváme především Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (email a telefon) a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Právním titulem ke zpracování takto poskytnutých osobních údajů je plnění smlouvy; poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez nich není možné rezervaci realizovat.

2.6.Vyřízení rezervace v restauraci

2.7.Pro vyřízení Vaší rezervace zpracováváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (email a telefon). Zpracování údajů za účelem realizace Vašeho požadavku na rezervaci v tomto případě zahrnuje i předání těchto informací restauraci. Právním titulem ke zpracování poskytnutých osobních údajů je plnění smluvních ujednání mezi Vámi a RG, které jsou obsaženy v obchodních podmínkách. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže RG vyřídit Vaši rezervaci. Pokud v rámci rezervace sami dobrovolně uvedete do poznámky jakékoli citlivé údaje, např. ohledně alergií na jídlo, nebo jiných zdravotních omezení, pak dochází ze strany RG ke zpracování těchto údajů, a to výhradně pro účely vyřízení Vaší rezervace.

2.8.Předání Vašich osobních údajů restauraci a Vaše následná návštěva restaurace znamená, že restaurace se stává samostatným správcem osobních údajů a nese tak plnou odpovědnost za jejich další zpracování (viz čl. 1.4).

2.9.Zasílání nabídek zboží a služeb; odběr newsletteru

2.10.V případě, že nám udělíte svůj souhlas, bude RG zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, nebo oblíbené menu pro zasílání nabídek a služeb RG, jakož i další informace týkající se aktivit a nabídek restaurace. Právním důvodem ke zpracování Vašich údajů je udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas RG udělujete v průběhu rezervace nebo registrace na webových stránkách RG nebo odběru novinek na RG profilech sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Instagram apod.).

2.11.K odběru elektronických newsletterů se také můžete kdykoli přihlásit zasláním emailové zprávy na info@rosmarina.eu a udělením souhlasu.

2.12.Pokud jste učinili rezervaci přímo v restaurace, na webu, nebo jste jí předali své osobní údaje přímo při Vaší návštěvě, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté restauraci využity restaurací k zasílání vlastních obchodních sdělení. Obchodní sdělení mohou být na pokyn restaurace zasílána pomocí nástrojů RG. Rozsah a podmínky zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely určuje restaurace (viz čl. 1.5).

2.15.Osobní údaje získané prostřednictvím sociálních sítí

2.16.Pokud pro sledování novinek profilu RG využijete sociální síť Facebook, umožníte RG také přístup k Vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.

2.17.Osobní údaje získané prostřednictvím cookies

2.18.RG používá na svých webových stránkách cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení reklam a optimalizaci nabídky produktů a služeb RG, sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče.

2.19.Osobní údaje třetích osob

2.20.Pokud v rámci rezervace, hodnocení restaurace, volání na zákaznickou linku, nebo jiným způsobem uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby k takovému zveřejnění osobních údajů udělily svůj souhlas. Zároveň odpovídáte za to, že se takové třetí osoby seznámily s těmito pravidly nakládání s osobními údaji, včetně kontaktních údajů na RG uvedených níže.

3.Další způsoby a účely zpracovávání dat, včetně osobních údajů

3.1.K propagaci RG může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s Vaším jménem a příjmením nebo uživatelským jménem, případně fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, který udělíte při potvrzení uveřejnění recenze.

Zároveň s udělením souhlasu k využití Vašich osobních údajů v rámci uveřejnění recenze dáváte RG souhlas s časově neomezeným užíváním recenze v podobě uveřejnění na internetové stránce www.rosmarina.eu nebo profilu RG na sociálních sítích a zpřístupněním ostatním zákazníkům RG, s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. RG je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám.

4.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1.V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením Vašeho souhlasu (např. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u RG na e-mailové adrese info@rosmarina.eu, nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2.V případě emailových obchodních sdělení můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2.Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

5.Kdo má přístup k údajům?

5.1.V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány RG. Veškeré osoby v RG mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s RG.

5.2.RG dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro RG pro účely a způsobem, které RG stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které RG využívá, patří společnosti poskytující nástroje pro online marketing, analýzu a testování webových stránek a mobilních aplikací, společnosti poskytující emailingové nástroje, dodavatelé hostingových a cloudových služeb nebo poskytovatelé řešení pro telefonickou komunikaci se zákazníky.

6.Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.Při vyřizování rezervací zpracovává RG související osobní údaje po dobu 44 dnů ode dne, kdy došlo k návštěvě restaurace na základě rezervace. V případě registrovaných uživatelů jsou osobní údaje týkající se vyřizovaných rezervací uchovávány po celou dobu platnosti registrace.

6.2.Při nákupu v obchodě RG jsou související osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem plnění příslušné kupní smlouvy, popř. také po skončení smlouvy, pokud je to nutné pro vypořádání vzájemných práv a povinností. V případě, kdy důvodně hrozí zahájení soudního či jiného řízení, mohou být údaje uchovávány po dobu trvání promlčecích lhůt (s přihlédnutím ke skutečnosti, že žaloba může být doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí doby). Delší potřeba uchovávání některých osobních údajů (např. údaje obsažené v účetních dokladech) může vyplývat z právních předpisů, zejména z daňových a účetních předpisů.

6.3.V případě osobních údajů, které zpracovává RG pro restaurace jako zpracovatel (viz čl. 1.4), mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi RG a příslušnou restaurací. V takovém případě předá RG veškeré osobní údaje restauraci a uložené kopie zlikviduje. Za další zpracování osobních údajů odpovídá pouze restaurace.

6.4.Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. V případě, že uplyne 13 měsíců od zaslání posledního obchodního sdělení, RG automaticky další zasílání zastaví. Po uplynutí předmětné doby RG veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.7.Údaje získané v rámci Vašeho hodnocení restaurace zveřejněného na webových stránkách RG nebo profilu RG na sociálních sítích, zpracovává RG po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely hodnocení restaurace. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách RG v anonymní podobě.

6.8.Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí RG pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je RG vázáno.

7.Jaká jsou Vaše další práva podle GDPR (čl. 15 – 21)?

7.1.V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany RG – v postavení správce – se můžete obrátit na RG s následujícími požadavky:

  • Přístup k údajům, které jste poskytli RG, ať již v průběhu rezervace, registrace nebo nákupu v obchodě RG. V případě uplatnění tohoto práva Vám RG potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může RG správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup a řádně vést váš členský účet.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že RG zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již RG nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek RG Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu od RG k jinému subjektu, kdy RG předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.

8.Bezpečnost osobních údajů

8.1.RG dbá na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. RG klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany RG pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9.Kontakt

9.1.S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo za účelem uplatnění svých práv dle čl. 7 těchto pravidel se můžete obracet na RG e-mailem na adresu info@rosmarina.eu, nebo na telefonním čísle +420 733 762 237, nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 1.6).

10.Účinnost

10.1.Tato pravidla nakládání s osobnímu údaji jsou účinná od 1. 1. 2019.

 

RG si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikována na webových stránkách.

Rosmarina Gastro s.r.o.